1. Möödunud nädalal

23. aprillil toimus õppenõukogu koosolek. Arutati hindamisjuhendis seda õppeaastat puudutavaid muudatusi. Muudatuste kohta avaldasid arvamust ka õpilasesindus ja hoolekogu ning ka nemad toetasid muudatusi.  

Kõik muudatused lisatud. Eelkõige puudutavad muudatused õppeaasta lõpus toimuvat kokkuvõtlikku hindamist. Üldjuhul väljendatakse 2020/2021. õppeaastal kokkuvõtlikud aastahinded numbriliste hinnetena, aga võib kasutada ka mitteeristavat hindamist „arvestatud A/mittearvestatud MA”.

Toimub üleminekueksam 10. klassis ja koolieksam 12. klassis. Pika distantsõppeperioodi tõttu ei toimu üleminekueksamit (loodusainete komplekseksam) sel aastal 7. klassis.

  • Algava nädala üritused

28. aprill  kell 14:00 Erasmus+ projekti raames virtuaalne kohtumine Saksa partnerkooliga, teema “Äriideed. Tööintervjuud”. Osalevad 8.-10. klassi õpilased.

1. mai    Teeme ära!  Palve kõikidele õpilastele ja ka vanematele: vaadake palun lahtiste silmadega ringi oma koduümbruses (metsas, maantee ääres, rannas jm) ning kui märkate prügi, siis palun koguge see kokku ja viige lähimasse prügikonteinerisse. Koos saame teha oma koduümbruse puhtamaks!

KIIDAME JA TÄNAME!

16. aprillil toimus maakondlik käsitööolümpiaad videosilla teel. Teemaks “Mina ja maailm” – keskkonnasäästlik, kasutatav, loominguline ese.

Pärnu maakonnas saavutas I koha meie 9. kl õpilane Hanna Allikas. Kiidame õpilast ja täname õpetaja Liie Juhkamit.

Viimase nädala fotokonkursi posteri alla postitatud fotodest kogus enim hääli Carolin Mihhailova. Õnnitleme!

Eripreemiad kuuluvad Ilona Veidele, Timmu Kiiverile, Anette-Marie Õisile, Aire Kallas-Maddisonile!

Õpilasesindus tänab kõiki osalejaid! Olete omamoodi ajalooliste hetkede jäädvustajad! Autasud jagame välja pärast vaheaega!

  • Eelinfo

4. – 5. mai   Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased

7. mai  12. klassi inglise keele riigieksam (kirjalik). Eksam toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

10. mai  12. klassi inglise keele riigieksam (suuline). Eksam toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

12. mai    Eesti keele proovieksam 9. klassile.

17. ja 19. mai   Matemaatika tasemetöö 9. klassile.

20.- 21. mai  Teistmoodi koolipäevad ettevõtliku kooli tegevuste raames – ettevõtete külastamine.

21. mai   KIKi õppekäik 1.-3.klassile Tallinna

21. mai   12. klassi matemaatika riigieksam

25. mai   9. kl lõpukell

26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus 

27. mai    KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse

28. mai      Eesti keele põhikooli lõpueksam

31. mai    8. kl loovtööde kaitsmine

31. mai    12.kl  koolieksam

31.  mai – 4. juuni  10. kl  üleminekueksam

1. juuni   11. kl ja 12. kl uurimistööde  kaitsmine

2. juuni    Tublimate õpilaste ekskursioon

2. juuni    Muusikakooli sisseastumiskatsed

3. juuni    Kevadine spordipäev

3. juuni    Matemaatika põhikooli lõpueksam

5. juuni    Perepäev

7. juuni kell 11.00 õppenõukogu

8. – 9. juuni   Klassiekskursioonide päevad

9. juuni    Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines

10. juuni   Lõpuaktus  1. – 8. ja 10. – 11. klassile

10. juuni   Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)

16. juuni   Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine

18. juuni   Lõpuaktused:  kell 12.00 9. klass;  kell 15.00 12. klass