Riiklikku järelevalvet teostavad:

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium , Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee. 

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja
nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja
pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste
lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning
lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.